Informatii de interes public

 • Drepturile şi obligaţiile pacienţilor
 • Acte necesare pentru consultaţie şi spitalizare de zi
 • Chestionarul de satisfacţie al pacienţilor
 • Informaţii privind internarea şi externarea
 • Reglementarea accesului mass-media în instituţie
 • R.O.F.
 • R.O.I

 FORTIS  Diagnosis  Center

Nr  1 Data 15.03.2011

REGULAMENT DE ORDINE  INTERIOARĂ

          CENTRUL MEDICAL FORTIS DIAGNOSIS CENTER, în scopul stabilirii la nivelul Centrului medical FORTIS DIAGNOSIS CENTER a regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice; cu respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, în temeiul dispoziţiilor din Legea nr.53/2003, Codul muncii, emite următorul REGULAMENT DE ORDINE  INTERIOARĂ:


Capitolul  I

REGULI  PRIVIND  

 PROTECŢIA,  IGIENA ŞI SECURITATEA  ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL CENTRULUI  MEDICAL


Art. 1.   (1) Centrul medical FORTIS DIAGNOSIS CENTER, în calitate de angajator, are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor, să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.

                  (2) În cadrul propriilor responsabilităţi, Centrul medical va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.

Art. 2.  (1) Spitalul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii.

                (2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

                 (3) Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este obligatorie în următoarele situaţii:

- în cazul noilor angajaţi;

- în cazul salariaţilor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii;

- în cazul salariaţilor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni;

- în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.

                 (4) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.

Art. 3. -  Asigură  implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.


Capitolul  II

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR

 1. DREPTURILE ANGAJATORULUI

Art. 4. Angajatorul are următoarele drepturi principale:

a). să stabilească organizarea si funcţionarea unităţii;

b). să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii şi/sau in condiţiile contractului de muncă aplicabil, incheiat  la nivel de unitate;

c). să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;

d). să exercite controlul asupra modului de  îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e). să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, conform legii şi prezentului Regulament.

 1. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

      Art. 5. Angajatorul are următoarele obligaţii principale:

a). să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice corespunzătoare desfaşurării activităţii angajaţilor;

b). să acorde angajaţilor drepturile care decurg din lege, din contractele individuale de muncă / contract prestari servicii;

c). să exercite controlul muncii angajaţilor şi a condiţiilor în care aceştia prestează munca;

d). să asigure condiţii de protecţie a muncii şi de respectare a normelor igienico-sanitare, organizarea pazei şi P.S.I. şi asigurarea instruirii angajaţilor în aceste domenii;

e). să asigure condiţii pentru acordarea echipamentului de protecţie şi a materialelor pentru igiena individuală, pentru păstrarea îmbrăcămintei salariaţilor şi de  întreţinere a echipamentului de protecţie şi de lucru

f). să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de  salariat a solicitantului;

g). să respecte principiul nediscriminării unei persoane pe motiv că aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, în raportul de muncă şi protecţie socială, manifestat în următoarele domenii:

1.  încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;

2. stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;

3. acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;

4. formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;

5. aplicarea măsurilor disciplinare;

6. dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilităţile acordate de acesta;

7. orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei in vigoare.

j). să asigure măsuri de popularizare a legislaţiei în rândul angajaţilor pentru asigurarea cunoaşterii de către aceştia a tuturor drepturilor şi îndatoririlor ce le revin în calitate de angajaţi;

k). să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

 1. DREPTURILE  SALARIAŢILOR

          Art. 6. Salariaţii au următoarele drepturi principale:

 1. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. dreptul de a beneficia de învoiri  în timpul programului de lucru, pentru motive bine întemeiate, cu aprobarea prealabilă, scrisă, a şefului direct şi în limita a maxim 8 ore de învoiri /lună.
 4. dreptul la concediu de odihnă anual;
 5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 6. dreptul la demnitate în muncă;
 7. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 8. dreptul la acces la formarea profesională;
 9. dreptul la informare şi consultare;
 10. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 11. dreptul la protecţie în caz de concediere;
 12. dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 13. dreptul de a participa la acţiuni colective;
 14. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.
 1. OBLIGAŢIILE  SALARIAŢILOR

Art. 7. Salariaţii au următoarele obligaţii principale: 

a). să respecte ordinea şi disciplina la locul de  muncă;

b).să îndeplinească toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit fişei postului, legii, contractului colectiv şi individual de muncă, normelor de organizare şi funcţionare a unităţii, prezentului Regulament şi dispoziţiilor organelor de conducere privind desfăşurarea activităţii în unitate;

c). să manifeste fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d). să respecte programul de lucru şi să folosească integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, să se prezinte la locul de muncă şi să-l părăsească la orele fixate;

e). să respecte măsurile de securitate si sănătate a muncii în unitate;

f). obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

Art. 8. Salariaţii au obligaţii privind:

 1. realizarea responsabilă şi la un nivel maxim de competenţă a îndatoririlor de serviciu;

                2. ridicarea calificării profesionale, frecventarea şi absolvirea formelor de pregătire şi perfecţionare profesională recomandate, cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor şi instrucţiunilor privind activitatea ce o desfăşoară;

                3. evidenţa, raportarea şi autoevaluarea activităţii profesionale, conform procedurii şi criteriilor elaborate de conducere şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

                4. sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal/medical al pacientilor si personalului fata de persoanele straine, tertii colaboratori sau alte institutii si sa comunice aceste date doar in anumite situatii, in baza actelor normative in vigoare.

               5. sa protejeze confidentialitatea datelor personale ale pacientilor/personalului colectate pe suport de hartie sau in format electronic prin pastrarea documentelor oficiale in locuri cu acces controlat ( incuiate cu cheie ) si a documentelor electronice in fisiere cu acces strict controlat al calculatoarelor centrului medical.

               6. respectarea onoarei şi demnităţii colegilor şi a celorlalte persoane cu care angajatul intră in relaţii profesionale. Lezarea onoarei profesionale este interzisă, indiferent de momentul săvârşirii ei (in timpul sau in afara programului de lucru), atât timp cât are loc in incinta unitatii medicale;

               7. înştiinţarea fără întârziere a şefului ierarhic superior în legătură cu observarea existenţei unor nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, acţionând pentru diminuarea efectelor acestora şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau prejudicierea patrimoniului unitatii medicale;

               8. să respecte cu cea mai mare stricteţe liniştea, astfel incât prin atitudinea sa, să nu tulbure liniştea colegilor şi a pacienţilor. In acest sens, nu se va ridica vocea, nu se va alerga in incinta centrului medical şi nu va fi săvârşită nicio altă faptă care ar incălca această obligaţie;

                9. să nu introducă în unitate şi să nu consume băuturi alcoolice, narcotice şi substanţe interzise de lege, să nu se prezinte la serviciu sub influenţa acestora şi să se supună controlului efectuat pentru stabilirea acestor situaţii;

               10. să respecte prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

                11. să nu scoată din cadrul unităţii bunuri sau alte valori fără aprobarea conducerii unităţii ;

               12. să se supună examenului medical la angajare, examenelor medicale periodice precum şi măsurilor antiepidemice ce se impun;

                13. să aducă la cunoştinţa conducerii unităţii schimbările survenite în situaţia personală, inclusiv schimbarea domiciliului sau a numărului de telefon;

                14. să înştiinţeze şeful ierarhic, în termen de 48 de ore,  dacă datorită unor afecţiuni medicale sau unor împrejurări de forţă majoră este împiedicat să se prezinte la serviciu sau să-şi desfăşoare obligaţiile de serviciu;

                15. să obţină aprobarea prealabilă a şefului ierarhic pentru orice derogare de la programul obişnuit de lucru.

                16. să poarte in timpul serviciului uniforma corespunzătoare locului de muncă.

               17. Ţinuta salariatului

 • Salariatul va avea in timpul serviciului o ţinută decentă, dând dovadă de respect faţă de angajator, colegi şi pacienţi;
 • Salariatul va purta incălţăminte silenţioasă;
 • In cazurile prevăzute de legislaţia in vigoare, salariatul trebuie să poarte imbrăcăminte şi incălţăminte de protecţie;
 • Salariatul trebuie să poată fi identificat in timpul programului de lucru, fiind obligat: să poarte ecuson pe imbrăcămintea de serviciu, pe care vor fi indicate numele, secţia, funcţia, unitatea medicala.

 1. ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ

Art. 9. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

Art. 10. – (1) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi;

                 (2) Locurile de muncă si categoriile de personal pentru care durata normală a timpului de lucru este mai mică de 8 ore pe zi sunt stabilite de conducerea unitatii medicale;

Art. 11. Angajatul nu va părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului, iar în caz de neprezentare a acestuia va rămâne în schimb şi va înştiinţa şeful ierarhic, care va dispune măsurile ce trebuie luate.

Art. 12. – (1) Pauza de masă va avea o durată de 15 minute, fiind inclusă in programul normal de lucru.

                  (2) Masa va fi luată in locurile special amenajate. Din motive de igienă, este interzisă luarea mesei in saloane, laborator, holuri, pe scări sau in afara unităţii.

                 (3) Este interzisă lăsarea pacienţilor nesupravegheaţi, sub pretextul pauzei de masă.

                 (4) Este interzisă consumarea alimentelor sau băuturilor alocate pacienţilor.

                            6.  TIMPUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII

     Art. 13. – (1)  Salariaţii au dreptul la concediu de odihnă anual plătit.

                 (2) Durata minimă a concediului de odihnă anual este stabilita de conducerea unitatii medicale;.

                (3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Art. 14. – (1)  Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

                 (2) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale, întocmite până la sfârşitul anului calendaristic, pentru anul următor, stabilite de angajator

Art. 15. – (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

                   (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, cu obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

 Art. 16. -  În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.

            Art. 17. – (1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica sau în alte zile, în cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii unităţii.

                 (2) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări.

Art. 18. Angajatul va beneficia de concediu de odihnă, concediu fără plată, zile libere plătite, concediu pentru formare profesională in baza cererii scrise şi aprobate de către conducerea unitatii medicale.. Lipsa aprobării reprezintă absenţă nemotivată şi se sancţionează disciplinar conform prezentului Regulament. 

Art. 19. – (1) Salariatul va comunica şefului ierarhic in termen de 48 de ore că este in incapacitate de a lucra şi că beneficiază de concediu medical.

                   (2) Salariatul are obligatia de a depune la platitor, in termenul stabilit de lege, exemplarele 1 (alb) si 2 (roz) ale certificatului de concediu medical.

                   (3) In situaţia in care suferă de o afecţiune care nu ii permite ingrijirea pacienţilor, salariatul va comunica de indată medicului de medicina muncii. 


7.  SALARIZAREA  

     Art. 20 – (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă / contract prestari servici şi cuprinde salariul de baza negociat.

                     (2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, care se stabileşte cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.


CAPITOLUL  iii

                     REGULI  CONCRETE  PRIVIND DISCIPLINA  MUNCII 

Art. 21.  Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Art. 22.  Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă.

Art. 23. In funcţie de sediul reglementării abaterii disciplinare - sistemul general al legislaţiei muncii, regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele si dispoziţiile legale ori reglementări speciale - competenţa de anchetă, soluţionare şi sancţionare va aparţine angajatorului sau/şi organului de disciplină al profesiei in cauză.

Art. 24. Sancţiunile disciplinare aplicate sunt cele prevăzute de Codul muncii şi de legislaţia specială in vigoare.

Art. 25. Abaterile disciplinare săvârşite de angajaţi în timpul detaşării se sancţionează de către conducerea unităţii la care se află detaşat. Sancţiunile prevăzute la art. 264, alin.2 lit.c - e Codul muncii pot fi aplicate celor detaşaţi numai cu acordul conducerii unităţii care i-a detaşat; sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă se poate aplica celor detaşaţi numai de către conducerea unităţii cu care aceştia se află în raport juridic de muncă.

Art. 26. Abaterile disciplinare săvârşite de un salariat în timpul delegării se sancţionează de către conducerea unităţii care l-a delegat.

Art. 27. Prevederile art. 25 şi 26 se aplică in mod corespunzător şi persoanelor care sunt detaşate/delegate la Centrul medical FORTIS DIAGNOSIS CENTER de la un alt angajator.               

              Art. 28. Constituie abatere disciplinară incălcarea obligaţiilor prevăzute in prezentul Regulament, precum şi faptele enumerate mai jos:

 1. părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese decât cele ale centrului medical;
 2. nerespectarea circuitului cunoscut al documentelor in cadrul unităţii;
 3. executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului centrului medical;
 4. scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinând acesteia, fără acordul scris al conducerii centrului medical;
 5. înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi deteriorarea funcţională şi calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări necorespunzătoare;
 6. folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea pentru alţii, fără aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informaţii privind activitatea centrului medical, sau a datelor specificate în fişele sau dosarele personale ale angajaţilor;
 7. comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa centrului medical, a propriei persoane sau a colegilor;
 8. organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a conducerii;
 9. introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe, documente etc. fără aprobarea conducerii;
 10. acordarea interviurilor, declaraţiilor in presă fără acordul conducerii, fără consimţământul pacientului.
 11. defăimarea cu rea credinţă a centrului medical;
 12.  violarea secretului corespondenţei, inclusiv pentru poşta electronică;
 13. primirea de la pacienti, aparţinători sau salariati a unor sume de bani sau a altor foloase pentru activitatile prestate in timpul orelor de serviciu.
 14. nerespectarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale ( IAAM ).

CAPITOLUL IV

REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

Art. 29. Ca urmare a sesizării conducerii centrului medical cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare sau a constatării încălcării de către un salariat a normelor legale, a prezentului Regulament, a contractului individual de muncă/ contractului prestari servicii, Administratorul centrului medical va solicita intrunirea Comisiei de disciplină constituită la nivelul unităţii.

Art. 30. Comisia de disciplină a fost constituită in baza deciziei managerului centrului medical nr. 1/2011, care se constituie anexă la Regulament.

Art. 31. Cercetarea disciplinară prealabilă va fi efectuată conform art. 267 din Codul muncii.

Art. 32. Analizarea fiecărui caz se va consemna intr-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către Administratorul centrului .

Art. 33. In baza propunerii Comisiei, managerul centrului medical va decide sancţionarea/ nesancţionarea salariatului.

Art. 34. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.


CAPITOLUL V

PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

  Art. 35. Centrul medical asigură accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personală.

  Art. 36. Pacienţii centrului medical vor fi respectaţi ca persoane umane. Personalul angajat va respecta dreptul pacienţilor la opţiune liberă, intimitate şi demnitate.

  Art. 37. Fotografierea, filmarea sau inregistrarea pacienţilor în centrul medical se efectuează cu consimţământul acestora, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale. Jurnaliştii, fotografii şi diverşii reprezentanţi au acces la pacienţi doar cu acordul scris al conducerii unităţii şi al pacienţilor, obţinut anterior inceperii fotografierii/filmării/inregistrării.

Art. 38. Pacienţii au acces la datele medicale personale, în condiţiile legii.

Art.39.Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi dupa decesul acestuia. Aceste informaţii pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul în mod explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

  Art. 40. Pacienţii vor fi informaţi asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării, precum şi asupra identităţii şi statutului profesional al personalului care acordă servicii medicale.

Art. 41. Pacienţii pot beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. 

Art. 42 . Pacientul / aparţinătorul va completa toate rubricile din formularul de Consimţământ informat al pacientului şi va comunica toate datele privind antecedentele personale şi heredo-colaterale.

Art. 43. Pacientul işi va asuma responsabilitatea necomunicării, ascunderii unor informaţii care ar putea prezenta relevanţă in diagnosticare şi tratament.

Art. 44. Orice refuz privind: comunicarea unor date dintre cele menţionate mai sus, investigaţiile, tratamentul, intervenţiile propuse va fi dat in scris.

Art. 45. Pacientul sau aparţinătorul nu vor oferi pentru serviciile medicale de care beneficiază sume de bani, diverse foloase, avantaje  ori favoruri cu caracter personal angajaţilor centrului medical care il au in ingrijire.

Art. 46. Pacienţii şi vizitatorii vor manifesta respect faţă de onoarea şi demnitatea angajaţilor unitatii. Salariaţii au dreptul la protecţie impotriva ameninţărilor, injuriilor, defăimărilor şi furturilor.

Art. 47. Relaţiile despre starea pacienţilor se vor da de către salariaţii autorizati, în tot  cursul zilei, persoanelor cărora pacientul şi-a dat consimţământul in acest sens. Persoana autorizată să dea relaţii se va prezenta în prealabil (indicând numele, prenumele şi funcţia), furnizând apoi informaţiile solicitate într-o formă clară, concisă şi cuviincioasă.

Art. 48. Este interzisă utilizarea de către pacienţi / vizitatori a telefonului mobil in spaţiile in care se desfăşoară activitate medicală. Pacientul / vizitatorul care nu respectă această prevedere va fi obligat să părăsească spaţiul respectiv. 

Art. 49. Este interzis pacienţilor şi vizitatorilor fumatul in incinta unitatii. Nerespectarea reglementării va fi sancţionată cu amenda şi externarea, respectiv obligaţia de a părăsi centrul medical.

Art. 50. Pacienţii trebuie să se folosească de salonul şi bunurile care le sunt puse la dispoziţie ca un bun proprietar. Orice degradare ori insuşire a acestora săvârşită de către pacient/  aparţinător va angaja răspunderea sa juridică. 

Art. 51. Este obligatorie respectarea unei stricte igiene personale.

Art. 52. Nu vor fi depozitate in salon obiecte de imbrăcăminte, surplus de alimente ori alte bunuri proprii decât in limita spaţiului de păstrare oferit de noptieră. 

Art. 53. Centrul medical nu işi asumă responsabilitatea dispariţiei sau distrugerii bunurilor pacientului, dacă acestea nu au fost predate in baza unui proces-verbal. 

Art. 54. Bunurile pacientului decedat vor fi predate aparţinătorilor cu dovadă scrisă.

Art. 55.(1) Accesul unor categorii de persoane în centrul medical, precum echipe de control din cadrul Ministerul Sănătăţii Publice sau din cadrul organelor din subordine, ori al altor organisme abilitate cu controlul activităţii spitalului, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, studenţi, se va face în baza legitimaţiei de serviciu.

             (2) Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de  acreditare în specialitate, a documentului de identitate şi cu acordul conducerii. Este obligatorie respectarea circuitelor ce pot fi parcurse de către jurnalişti, locurile în care se poate fotografia, înregistra audio/video. In cazul nerespectării acestor obligaţii, reprezentantul mass-media va fi obligat să părăsească centrul medical şi va fi raportată forurilor competente incălcarea Regulamentului intern şi a normelor de deontologie.  

             (3) Este interzis accesul în unitate al persoanelor care au asupra lor armament, muniţie, substanţe toxice şi explozive, ori alte instrumente ce pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală şi sănătatea personalului propriu, a pacienţilor sau patrimoniul unităţii. Fac excepţie persoanele care au asupra lor armament şi muniţie şi se află în timpul executării misiunilor de protecţie a personalităţilor sau asigură paza persoanelor internate, private de libertate. 

Art. 56. Managerul centrului medical, medicul curant si personalul din subordine sunt responsabili de aplicarea acestor reguli.


CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 57. – (1) Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate categoriile de personal din cadrul Centrului medical FORTIS DIAGNOSIS CENTER.

                    (2) Angajatorul va aduce la cunoştinţa fiecărui nou angajat, sub semnătură, conţinutul prezentului Regulament şi va pune la dispoziţia acestora, la cerere, în vederea documentării şi consultării, exemplare din Regulamentul  intern.

                     (3) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

                     (4) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul  intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate. 


Manager,

Dr. LESE MIHAELA