Informatii de interes public

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

I. Drepturile pacientilor

a) Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare. Dreptul pacientului la informatia medicala legata de starea de sanatate este garantat.

b) Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

c)       (1) Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identitatii si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.  

 (2) Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si normelor   pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizarii.

d) Pacientul are dreptul de  a  fi informat asupra starii sale de sanatate, a  interventiilor medicale propuse, a riscurilor potentiale ale fiecarei proceduri, a alternativelor  existente  la procedurile  propuse,  inclusiv  asupra  neefectuarii  tratamentului  si   nerespectarii recomandarilor medicale, precum si cu privire la datele despre diagnostic si prognostic.

e) Pacientul are dreptul de  a  decide  daca  mai doreste sa fie informat in cazul in care informatiile prezentate de catre medic i-ar cauza suferinta.

f) Informatiile se  aduc la  cunostinta  pacientului  intr-un  limbaj  respectuos, clar,  cu minimalizarea  terminologiei  de specialitate ,  in cazul in care pacientul  nu cunoaste  limba româna, informatiile i se aduc la cunostinta in limba materna ori in limba pe care o cunoaste sau, dupa caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

g) Pacientul are dreptul de a cere in  mod expres sa nu fie informat si  de  a alege  o alta persoana care sa fie informata in locul sau.

h) Rudele  si  prietenii   pacientului   pot  fi   informati   despre   evolutia  investigatiilor, diagnostic si tratament,  numai cu acordul pacientului.

i) Pacientul are dreptul de a cere si de a obtine o alta opinie medicala.

j) Pacientul  are  dreptul   sa  solicite  si sa primeasca, la  externare, un rezumat scris al investigatiilor, diagnosticului, tratamentului si ingrijirilor acordate pe perioada spitalizarii. 

II. Consimtamantul pacientului privind interventia medicala .

a) Pacientul  are dreptul sa refuze sau sa opreasca o interventie  medicala  asumandu-si, in scris, raspunderea pentru decizia sa , consecintele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

b) Cand pacientul nu isi poate exprima vointa, dar este necesara o  interventie  medicala de urgenta,  personalul  medical  are dreptul  sa deduca acordul pacientului dintr-o exprimare anterioara a vointei acestuia.

c) In cazul in care pacientul necesita o interventie medicala de urgenta, consimtamantul reprezentantului legal nu mai este necesar.

d) In cazul in care se cere consimtamantul  reprezentantului  legal,  pacientul trebuie  sa fie implicat in procesul de luare a deciziei, atat cat permite capacitatea lui de intelegere.

e)      (1) In  cazul  in care  furnizorii  de  servicii medicale  considera ca interventia este in interesul pacientului,  iar reprezentantul  legal refuza sa isi dea  consimtamantul, decizia este declinata unei comisii de arbitraj de specialitate.        

(2) Comisia de arbitraj este constituita din 3 medici pentru pacientii internati in spitale si din 2 medici pentru pacientii din ambulator.

f) Consimtamantul   pacientului este obligatoriu pentru recoltarea,  pastrarea,  folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

g) Consimtamantul pacientului este obligatoriu in cazul participarii sale in invatamantul medical clinic si  la cercetarea   stiintifica.  

 h) Pacientul  nu   poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate  medicala  fara acordul sau, cu exceptia cazurilor  in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitarii suspectarii unei culpe medicale. 

III. Dreptul la confidentialitatea informatiilor si viata privata a pacientului .

a) Toate informatiile privind starea pacientului, rezultatele investigatiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele  personale sunt confidentiale chiar si dupa decesul acestuia.

b) Informatiile cu caracter confidential pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimtamantul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

c) In  cazul   in   care  informatiile  sunt  necesare  altor furnizori  de  servicii medicale acreditati,  implicati  in  tratamentul   pacientului,  acordarea consimtamantului  nu  mai este obligatorie.

d) Pacientul are acces la datele medicale personale.

e)       (1) Orice amestec in viata privata, familiala  a   pacientului este interzis, cu exceptia cazurilor  in  care   aceasta   imixtiune  influenteaza  pozitiv  diagnosticul,   tratamentul   ori ingrijirile  acordate  si numai cu consimtamantul pacientului.          

(2) Sunt considerate exceptii cazurile in care pacientul reprezinta pericol pentru sine sau pentru sanatatea publica.

 IV. Drepturile pacientului la tratament si ingrijiri medicale .

a)   (1) In cazul in care furnizorii sunt obligati sa recurga la selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de  tratament care sunt disponibile in  numar limitat, selectarea  se face numai pe baza criteriilor medicale.      

(2) Criteriile medicale privind selectarea pacientilor pentru anumite tipuri de tratament se elaboreaza de catre Ministerul Sanatatii in termen de 30 de zile de la data intrarii in vigoare a prezentei legi si se aduc la cunostinta publicului.

b)   (1) Interventiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai daca exista conditiile de dotare necesare si personal acreditat.      

(2) Se excepteaza de la prevederile alin. (1) cazurile  de  urgenta  aparute   in situatii extreme.

c) Pacientul are dreptul la ingrijiri terminale, pentru a putea muri in demnitate.

d) Pacientul  poate   beneficia de sprijinul familiei, al  prietenilor,   de  suport  spiritual, material  si  de   sfaturi  pe tot parcursul ingrijirilor  medicale.  La solicitarea pacientului,  in masura posibilitatilor,   mediul de  ingrijire si  tratament   va fi creat cat mai  aproape  de cel familial.

e) Pacientul  internat   are  dreptul si la servicii medicale  acordate de  catre  un  medic acreditat din afara spitalului.

f)   (1) Personalul medical sau nemedical din unitatile sanitare  nu  are dreptul sa supuna pacientul niciunei forme de presiune pentru a-l determina pe acesta sa il recompenseze altfel decat prevad reglementarile de plata legale din cadrul unitatii respective.    

(2) Pacientul poate oferi angajatilor sau unitatii unde a fost ingrijit plati suplimentare sau donatii, cu respectarea legii.

g)  (1) Pacientul are dreptul la ingrijiri medicale continue pana la ameliorarea starii sale de sanatate sau pana la vindecare.    

(2) Continuitatea   ingrijirilor  se   asigura   prin  colaborarea  si  parteneriatul   dintre diferitele unitati medicale publice si nepublice, spitalicesti si ambulatorii, de specialitate sau de medicina generala, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. Dupa externare pacientii au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

h) Pacientul   are  dreptul sa beneficieze de asistenta   medicala de urgenta, de asistenta stomatologica de urgenta si de servicii farmaceutice, in program continuu.

i) Nerespectarea de catre personalul medico-sanitar a confidentialitatii datelor despre pacient si a confidentialitatii actului medical, precum si a celorlalte drepturi ale pacientului prevazute in prezenta lege atrage, dupa caz, raspunderea disciplinara, contraventionala sau penala, conform prevederilor legale. 

Obligatiile pacientilor

a) sa se inscrie pe lista unui medic de familie acreditat;

b) sa respecte cu strictete tratamentul si indicatiile medicului;

c) sa aiba o conduita civilizata fata de personalul medico sanitar din unitate;

d) sa prezinte furnizoului de servicii medicale documentele justificative ce atesta calitatea de asigurat;

e) sa respecte prevederile regulamentului intern al unitatii;

f) sa pastreze linistea in salon, spital sa nu foloseasca modalitati de divertisment zgomotoase (joc de table, joc de carti sau alte jocuri de noroc cu miza);

h) sa nu paraseasca spitalul pe perioada internarii. Bolnavul care paraseste spitalul fara avizul medicului curant si a medicului sef de sectie va fi externat.

ACTE NECESARE PENTRU CONSULTAŢIE ŞI SPITALIZARE DE ZI

Acte necesare pentru consultaţie sau spitalizare de zi la Centrul medical Fortis Diagnosis Center:
1. Bilet de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist;
2. Buletinul sau cartea de identitate;
3. Cardul de sănătate;
4. Documente suplimentare pentru următoarele categorii:
* Angajaţi: Adeverinţă de la locul de muncă din care să reiasă numărul de zile de concediu medical,
anterioare internării.
* Adeverinţă CAS pentru cei care au refuzat, pe motiv religios, cardul de sănătate.

CHESTIONARUL DE SATISFACŢIE AL PACIENŢILOR

INFORMAŢII PRIVIND INTERNAREA ŞI EXTERNAREA

INTERNAREA PACIENTILOR

  Bolnavul ce urmeaza a fi internat, se prezinta la secretariat; va fi anuntat  medicul sef de sectie/curant sau medicul de specialitate din ambulator.

Centrul medical este structurat în aşa fel, încât să poată asigura examinarea bolnavului, stabilirea diagnosticului de probabilitate, precum si luarea primelor măsuri în cazul în care se impune un tratament de urgenţă.

Medicul va examina bolnavul si pe baza anamnezei, examenulul clinic si consultarii documentelor medicale pe care pacientul le are asupra sa, medicul va decide  daca pacientul necesita internare in Centrul medical Fortis sau daca este nevoie sa fie indrumat spre un alt serviciul de specialitate sau spre medicul de familie cu recomandari scrise privitoare la tratamentul pe care acesta  sa il urmeze.

 La internarea in centrul medical pacientul va avea asupra sa:

 •  act de identitate
 •  biletul de trimitere de la medicul de familie sau medicul specialist;
 •  dovada calitatii de asigurat (adeverinta, cupon de pensie, asigurare facultativa, etc.)

In prealabil, secretariatul primeste prin grija asistentei coordonatoare situatia numarului de locuri in limita corora se pot face internari pentru pacientii care necesita internare de zi; evidenta  are aprobarea sefului de sectie.

Decizia de internare de zi a pacientilor apartine medicilor. Criteriile pe baza carora se ia decizia de internare de zi sunt urmatoarele:

 • pacientul prezinta o afectiune a carui tratament si raspuns la tratament necesita observatie 
 • diagnosticul nu poate fi stabilit şi tratamentul nu poate fi efectuat şi/sau monitorizat în ambulatoriu.

Retinerea unui pacient sub observatie se face cu acordul acestuia sau dupa caz, cu acordul apartinatorilor acestuia.

In timpul in care pacientul se afla sub observatie , acesta se afla sub directa  responsabilitate a personalului din Centrul medical Fortis.

EXTERNAREA PACIENTILOR

La terminarea tratamentului, externarea bolnavilor se face pe baza biletului de iesire, intocmit de medicul curant, cu aprobarea medicului sef de sectie.

La externare, bolnavul va primi biletul de iesire impreuna cu scrisoarea medicala; de asemenea pacientul va primi informatiile necesare privind afectiunea lui si tratamentul necesar, inclusiv informatiile privind o eventuala aparitie sau agravare a unor semne ori simptome.

Pentru asigurarea continuitatii ingrijirilor, pacientii vor fi indrumati, daca este cazul, spre servicii de recuperare/reabilitare prin scrisoare medicala sau bilet de trimitere.

Bolnavul poate parasi centrul medical la cerere, dupa ce in prealabil a fost incunostiintat de consecintele posibile asupra starii lui de sanatate. Aceasta se consemneaza sub semnatura bolnavului si a medicului, in fisa de spitalizare de zi. Posibilitatea parasirii centrului medical la cerere nu se aplica in cazul bolilor infectioase transmisibile, a bolnavilor mintali periculosi.

REGLEMENTAREA ACCESULUI MASS-MEDIA ÎN INSTITUŢIE

FORTIS Diagnosis  Center

Nr . 1 -  Data 15.03.2011

Regulament de organizare si functionare

CAP. I – DISPOZIŢII GENERALE 

Art. 1. Denumirea este „S.C. Fortis Diagnosis Center S.R.L.”si este o societate comerciala- unitate sanitară, care funcţionează conform Legii nr. 31/1990, completata si modificata, precum si a Legii nr. 95/2006, privind reforma in sistemul sanitar, şi a prezentului regulament. Art. 2. (1) „S.C. Fortis Diagnosis Center S.R.L.” are personalitate juridică, functionând sub forma de Centrul Medical Fortis (2) Adresa sediului social este Baia Mare Bd Republicii  nr.41/1, adresa punctului de lucru este Baia Mare bd. Decebal 20/4, judetul Maramures. (3) S.C. Fortis Diagnosis Center S.R.L. este unitate sanitara cu personalitate juridica, cu specialitatile:

 • CAEN 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca-in specialitatile chirurgie generala, medicina interna, oncologie medicala, hematologie, neurologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, dermatovenerologie si ingrijiri paliative, sala de operatii(mici interventii cu anestezie locala)*, laborator de genetica medicala, laborator de analize medicale, compa rtiment imagistica medicala ( cabinet ecografie), farmacie
 • 8621 Activitati de asistenta medicala ambulatorie pentru specialitatile: oncolo giemedicala, hematologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, neurologie, medicina interna, genetica medicala, cabinet psihologie
 • 7219 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
 • 721 l Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
 • 7220 Cercetare -dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
 • 862 Activtati de asistenta medicala ambulatorie
 • 8621 Activtati de asistenta medicala generala
 • 8623 Activitati de asistenta stomatologica

avand sediul  in localitatea Baia Mare, Bd. Republicii nr. 41/1, jud. Maramures, cu punct de lucru in localitatea Baia Mare Bd. Republicii 20/4, judetul Maramures, inregistrata La Registrul Comertului Maramures: J24/540/2009 tel: 0263-805506, fax: 0263-805506, cont IBAN RO 40BTRL02501202E06342XX, deschis la Banca Transilvania-Sucursala Baia Mare. (3)Clinica are in stuctura sa: -Saloane cu paturi de spitalizare de zi – 13 paturi, 5 saloane-Cabinete consultatii- 3 -Cabinet tratament ambulator -2

 • Cabinet ecografie -1 -Sali de operatie -1
 • Farmacie cu circuit inchis
 • Laborator de analize medicale
 • Ingrijiri la domiciliu. Art. 3. Clinica medicala are o dotare corespunzătoare, conform legislatiei in vigoare. 

CAP. II - OBIECT DE ACTIVITATE 

Art. 4. SC Fortis Diagnosis Center SRL are urmatoarele obiecte de activitate:

(1)  cod CAEN 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca

(2) cod CAEN 862 Asistenta medicala ambulatorie

(3) cod CAEN 8621 Asistenta medicala generala ingrijiri la domiciliu(4) cod CAEN 7219, 7211, 7220 activitati de cercetare-dezvoltare.

CAP. III - PERSONALUL CLINICII 

Art. 5. Personalul angajat trebuie să îndeplinească criteriile de competenţă , pregătire specifică şi confidenţialitate stabilite de legislaţia în vigoare.

Art. 6. (1) Angajarea se face în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de autorizare legală, pe baza contractelor individuale de muncă sau a convenţiilor de colaborare, şi a declaratiei de confidenţialitate. (2) Contractul individual de muncă şi convenţia de colaborare se încheie între salariaţi sau colaboratori şi Manager. (3) Modalitatea de selectare a personalului angajat la aceasta unitate medicala privata se stabileşte de catre conducerea unitatii- Manager.

Art. 7. Personalul clinicii (superior şi mediu) este acreditat şi asigurat profesional, conform legislaţiei în vigoare.

Art. 8. Reprezentantii legali ai unitatii medicale pot angaja, ca salariaţi sau colaboratori, medici şi alte categorii de personal medical, acreditaţi, precum şi personal auxiliar şi de altă specialitate .

CAP. IV - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII 

Art. 9 Unitatea este condusa de catre un manager, persoana fizica .

Atributiile managerului sunt: In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice managerul are, in principal, urmatoarele atributii:

a) stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de normativul de personal in vigoare;

b) aproba organizarea selctiei/concursului pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul unitatii;

 c) aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal; d) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii,

Art. 10 In cadrul unitatii se organizează şi funcţionează un comitet director, format din manager, care are si atributii de director medical, directorul financiar-contabil/resurse umane si actionarii unitatii. Atributiile Comitetului Director sunt stabilite prin ordinul ministrului sanatatii publice nr.921/2006 , dupa cum urmeaza:

1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale medicilor sefi de sectie;

2. elaborează, pe baza propunerilor medicilor sefi de sectie, planul anual de furnizare de servicii medicale;

3. propune managerului, în vederea aprobării: 

   a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de munca, în funcţie de reglementările în vigoare;

   b) organizarea selectiilor/concursurilor pentru posturile vacante, conform legii;

4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama unitatii, conform legii;

5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igiena, precum şi de măsuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;

6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltutieli al unitatii, pe baza centralizarii de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura unitatii. 

7.urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin pentru încadrarea în bugetul alocat;

8. analizează propunerile medicilor sefi de sectie privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

9. asigura monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

10. analizează, la propunerile sefilor de sectie, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii clinicii, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale pacientilor solicitanti, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practica medicala;

11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenta medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criza;

12. la propunerea medicilor sefi de sectie, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează sa se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;

13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de imbunatatire a activităţii;

14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu medicii sefi de sectie;

15. negociaza, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale , daca exista solicitari;

16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie;

17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii unitatii;

19. răspunde în fata managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;

20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

Art. 11. Atribuţiile principale ale Adunarii Generale a Actionarilor sunt următoarele:

a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al unitatii, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;

b) numesc/selecteaza managerul

c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii unitatii în concordanţă cu solicitarile/ nevoile de servicii medicale ale populaţiei;

d) avizează programul anual al achiziţiilor întocmit în condiţiile legii;

e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii; Adunarea Generala a Actionarilor se întruneşte trimestrial sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi. Art.12 Medicii sefi de sectie şi asistentul şef.,in conformitate cu prevederile OMS nr.863/2004 si Legea nr.95/2006 sunt următoarele:

1. evalueaza necesarul de servicii medicale şi face propuneri pentru elaborarea: - planului de dezvoltare a unitatii; - planului anual de furnizare de servicii medicale al unitatii; - planului anual de achiziţii, cu privire la achiziţia de aparatura şi echipamente medicale, medicamente şi materiale sanitare;

2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al unitatii; 

3. participa la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern;

4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficientei activităţilor medicale desfăşurate în unitate, inclusiv: - evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiază de servicii în cadrul unitatii - monitorizarea principalilor indicatori de performanta în activitatea medicală; - prevenirea şi controlul infectiilor nosocomiale.

5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practica medicală la nivelul unitatii şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;

6. elaborează planul anual de imbunatatire a calităţii serviciilor medicale furnizate de unitate, pe care îl supune spre aprobare membrilor AGA si managerului; 

7. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul unitatii;

8. evalueaza necesarul de personal medical şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal;

9. participa la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;

10. înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continua a personalului medico-sanitar; 11. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul unitatii, în colaborare cu instituţiile acreditate;

12. reprezintă unitatea în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţara şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultima ora;

13. asigura respectarea normelor de etica profesională şi deontologie medicală la nivelul unitatii, colaborand cu Colegiul Medicilor din România;

14. răspunde de acreditarea personalului medical al unitatii şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;

15. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o ingrijiri medicale complexe, morţi subite etc.);

16. participa, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;

17. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul unitatii, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor unitatii, prevenirii polipragmaziei şi a rezistentei la medicamente;

18. supervizeaza respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacientilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei;

19.avizează utilizarea bazei de date medicale a unitatii pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii, daca este cazul;

20. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacientilor, referitoare la activitatea medicală a unitatii;

21. elaborează raportul anual de activitate medicală a unitatii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

22. elaborează raportul anual de activitate medicală a unitatii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.

23.elaborarea proiectului de plan de achiziţii al unitatii în limita bugetului estimat;

24.întărirea disciplinei economico-financiare.

Art. 13. Seful de sectie are ca atributii indrumarea si realizarea activitatii de acordare a ingrijirilor medicale in cadrul sectiei respective si raspunde de calitatea actului medical, precum si atributiile asumate prin fisa postului. La numirea în funcţie, şeful de secţie, va încheia cu unitatea, reprezentata de managerul unitatii, un contract, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi. 

Art. 14. Serviciul Contabilitate, Spalatorie, Juridic, Marketing, I.T., Paza, sunt  externalizate.

 Art. 15. Atribuţiile personalului contractual se stabilesc în conformitate cu fişele postului (anexe la prezentul regulament) de către reprezentantii legali ai unitatii.

Art. 16. (1) Activitatea clinicii se desfăşoară după un program stabilit prin Regulamentul intern şi respectat de tot personalul angajat al clinicii. (2) Programul clinicii este alcătuit din: - program consultaţii ; - program de operatii/tratamente in cadrul spitalizarii de zi la sediul clinicii; - program de curăţenie, dezinfecţie; - program lucrari evidenţă medicală - raportare, statistică; (3) Programul consultatiilor este afişat.

Art. 17. Personalul clinicii respectă cu stricteţe atribuţiile şi obligaţiile cuprinse în fişa postului, contractul de confidenţialitate, precum şi standardele şi criteriile de calitate din legislaţia medicală.

Art. 18. Eliberarea medicamentelor se face de catre farmacist, la solicitarea medicului curant;medicamentele se vor elibera din farmacia cu circuit inchis a unitatii, cu avizul Sefului de sectie sau a Directorului medical, aviz care poate fi cerut si telefonic. Farmacistul are atributia de a valida prescriptiile medicale si monitorizeaza bunele practici in utilizarea antibioticelor.

Art. 19. Zonele cu risc crescut , inclusiv risc epidemiologic, sunt salile de tratamente, si  exista avertizoare, precum si o harta intocmita in acest sens.

Art. 20. Comunicarea si transmiterea informatiilor despre pacient, catre medicul de familie sau alte unitati medicale se face prin Bilet de externare si Scrisoare medicala , Bilet de trimitere in cazul necesitatii /solicitarii efectuarii altor investigatii medicale interclinice.

Art. 21. In cazul decesului unui pacient, apartinatorii acestuia vor fi instiintati de catre Manager, in cel mai scurt timp. 

Art. 22. Managerul decide constituirea Consiliului etic care are urmatoarele atributii:

a) promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al centrului medical;

b) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul centrului medical;

c) primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic și alte sesizări transmise centrului medical care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului;

d) analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele ce privesc:

(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient - cadru medico- sanitar și auxiliar din cadrul centrului medical, prevăzute în legislația specifică;

(ii) încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;

(iii) abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;

(iv) nerespectarea demnității umane;

e) emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d);

f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;

g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei situații de malpraxis;

h) asigură informarea managerului privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;

i) întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;

j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;

k) aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic;

l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;

m) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al centrului medical și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;

n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul Centrului medical Fortis, pentru fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului;

o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și auxiliar.

p) Consiliul etic poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

Art. 23. Managerul decide constituirea Consiliului medical si este presedintele sau. Consiliului medical are urmatoarele atributii:

1. evaluează necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital și face propuneri pentru elaborarea:

 •  planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;
 •  planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;
 • planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare;

2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului;

3. participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern ale spitalului;

4. desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital, inclusiv:

 •  evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;
 •  monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală;
 • prevenirea și controlul infecțiilor nozocomiale.

Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu compartimentul de management al calitatii,  și cu compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;

5. stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora;

6. elaborează planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;

7. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului;

8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții/laborator și face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

9. evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri directorului general cu privire la structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

10. participă la stabilirea fișelor posturilor personalului medical angajat;

11. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare și perfecționare continuă a personalului medico-sanitar;

12. face propuneri și monitorizează desfășurarea activităților de educație și cercetare medicală desfășurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate;

13. reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră;

14. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

16. analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);

17. participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

18. stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

21. analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;

22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.

CAP. V - RELAŢIA DREPTURI PACIENŢI - PERSONAL CLINICA 

a) Dreptul la informare al pacientului si consimtamantul informat

Art. 22.1. Personalul clinicii informează pacientul cu privire la serviciile medicale disponibile, a medicaţiei administrate şi a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale şi a alternativelor existente.

Art. 22.2. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Art. 22.3. In cazul pacientilor care nu pot isi pot exprima consimtamantul sau nu au capacitate deplina, acesta va fi solicitat reprezentantilor legali: tutore sau curator. Orice serviciu medical va fi efectuat doar dupa obtinerea consimtamantului informat al pacientului sau reprezentantului sau legal. Serviciile medicale vor fi efectuate nediscriminatoriu si la ele vor avea acces toti pacientii care se adreseaza centrului medical.

Art. 22.4. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său.

 Art. 22.5. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică.

Art. 22.6. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în clinica fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale. 

b) Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului Art. 23. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia. Art. 24. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres. 

c) Alte drepturi pacient Art. 25. Pacientul poate oferi angajaţilor sau clinicii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii. Art. 26. Unitatea elibereaza chitanţă fiscală pentru orice act sau serviciu medical efectuat. 

d) Alte drepturi ale personalului Art. 27. Personalul cliniciii poate refuza internarea/interventia/tratamentul pacienţilor care nu se comporta civilizat sau nu respectă tratamentele.

CAP. VI - ADMINISTRAREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR 

Art. 28. Unitatea are cont bancar. Dreptul de semnătură în bancă aparţine reprezentantilor legali ai unitatii. Acestia pot împuternici şi o altă persoană cu dreptul de semnătură în bancă.

Art. 29. (1) Activitatea de contabilitate a unitatii se desfaşoară conform Legii Contabilităţii;

(2) Activitatea de contabilitate a unitatii este susţinută în totalitate de personal special calificat, prin contract de prestari servicii de contabilitate, contract individual de muncă sau contract de colaborare.

(3) Contractul de furnizare servicii contabile sau contractul individual de muncă precizeaza responsabilitatea în totalitate a prestatorului de servicii contabile în furnizarea exactă (către organele abilitate) de date şi situaţii (bilanţuri) şi impunerea impozitului pe profit.

Art. 30. (1) Veniturile unitatii pot fi: - fond social; - venituri directe (plată acte servicii medicale, contracte, etc.); - donaţii; - sponsorizări; - mecenat. (2) Unitatea efectuează operaţiuni de încasări (pentru servicii medicale directe, acte medicale, etc.) cu eliberarea obligatorie a bonurilor fiscale, şi respectarea a normativelor de disciplină financiară stabilite prin actele normative în vigoare.

Art. 31. Cheltuielile efectuate pentru perfecţionare continuă, investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare înfiinţării şi funcţionării clinicii se scad din veniturile realizate. 

CAP. VII – DISPOZIŢII FINALE 

Art. 32. Unitatea dispune de ştampilă şi siglă proprie.

Art. 33. Unitatea are arhivă proprie în care păstrează toate documentele care-i atestă activitatea, conform normelor legale.

Art. 34. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare , precum si Regulamentul intern, cu legile şi actele normative de specialitate în vigoare, reprezintă documentul care va fi respectat de către tot personalul unitatii medicale. 


Manager,

Dr. Leşe Mihaela

TARIFE DECONTATE IN RELATIA CU C.A.S. MARAMURES

R.O.I

 FORTIS  Diagnosis  Center

Nr  1 Data 15.03.2011

REGULAMENT DE ORDINE  INTERIOARĂ

          CENTRUL MEDICAL FORTIS DIAGNOSIS CENTER, în scopul stabilirii la nivelul Centrului medical FORTIS DIAGNOSIS CENTER a regulilor privind protecţia, igiena şi securitatea în muncă, drepturile şi obligaţiile angajatorului şi ale salariaţilor, procedura de soluţionare a cererilor sau reclamaţiilor individuale ale salariaţilor, regulile concrete privind disciplina muncii în unitate, abaterile disciplinare şi sancţiunile aplicabile şi a modalităţilor de aplicare a dispoziţiilor legale sau contractuale specifice; cu respectarea principiului nediscriminării şi al înlăturării oricărei forme de încălcare a demnităţii, în temeiul dispoziţiilor din Legea nr.53/2003, Codul muncii, emite următorul REGULAMENT DE ORDINE  INTERIOARĂ:

Capitolul  I

REGULI  PRIVIND PROTECŢIA,  IGIENA ŞI SECURITATEA  ÎN MUNCĂ ÎN CADRUL CENTRULUI  MEDICAL

Art. 1.   (1) Centrul medical FORTIS DIAGNOSIS CENTER, în calitate de angajator, are obligaţia să ia toate măsurile necesare pentru protejarea vieţii şi sănătăţii salariaţilor, să asigure securitatea şi sănătatea salariaţilor în toate aspectele legate de muncă.

                  (2) În cadrul propriilor responsabilităţi, Centrul medical va lua măsurile necesare pentru protejarea securităţii şi sănătăţii salariaţilor, inclusiv pentru activităţile de prevenire a riscurilor profesionale, de informare şi pregătire, precum şi pentru punerea în aplicare a organizării protecţiei muncii şi mijloacelor necesare acesteia.

Art. 2.  (1) Spitalul are obligaţia să asigure toţi salariaţii pentru risc de accidente de muncă şi boli profesionale, în condiţiile legii.

                (2) Angajatorul va organiza instruirea periodică a angajaţilor săi în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă.

                 (3) Instruirea în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă este obligatorie în următoarele situaţii:

- în cazul noilor angajaţi;

- în cazul salariaţilor care îşi schimbă locul de muncă sau felul muncii;

- în cazul salariaţilor care îşi reiau activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni;

- în situaţia în care intervin modificări ale legislaţiei în domeniu.

                 (4) Locurile de muncă trebuie să fie organizate astfel încât să garanteze securitatea şi sănătatea salariaţilor.

Art. 3. -  Asigură  implicarea salariaţilor la elaborarea şi aplicarea deciziilor în domeniul protecţiei muncii, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare.

Capitolul  II

DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI ŞI ALE SALARIAŢILOR

 1. DREPTURILE ANGAJATORULUI

Art. 4. Angajatorul are următoarele drepturi principale:

a). să stabilească organizarea si funcţionarea unităţii;

b). să stabilească atribuţiile corespunzătoare fiecărui salariat, în condiţiile legii şi/sau in condiţiile contractului de muncă aplicabil, incheiat  la nivel de unitate;

c). să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru salariaţi, sub rezerva legalităţii lor;

d). să exercite controlul asupra modului de  îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

e). să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile corespunzătoare, conform legii şi prezentului Regulament.

                2. OBLIGAŢIILE ANGAJATORULUI

      Art. 5. Angajatorul are următoarele obligaţii principale:

a). să asigure condiţiile tehnice şi organizatorice corespunzătoare desfaşurării activităţii angajaţilor;

b). să acorde angajaţilor drepturile care decurg din lege, din contractele individuale de muncă / contract prestari servicii;

c). să exercite controlul muncii angajaţilor şi a condiţiilor în care aceştia prestează munca;

d). să asigure condiţii de protecţie a muncii şi de respectare a normelor igienico-sanitare, organizarea pazei şi P.S.I. şi asigurarea instruirii angajaţilor în aceste domenii;

e). să asigure condiţii pentru acordarea echipamentului de protecţie şi a materialelor pentru igiena individuală, pentru păstrarea îmbrăcămintei salariaţilor şi de  întreţinere a echipamentului de protecţie şi de lucru

f). să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de  salariat a solicitantului;

g). să respecte principiul nediscriminării unei persoane pe motiv că aparţine unei rase, naţionalităţi, etnii, religii, categorii sociale sau unei categorii defavorizate, respectiv datorită convingerilor, vârstei, sexului sau orientării sexuale a acesteia, în raportul de muncă şi protecţie socială, manifestat în următoarele domenii:

1.  încheierea, suspendarea, modificarea sau încetarea raportului de muncă;

2. stabilirea şi modificarea atribuţiilor de serviciu, locului de muncă sau a salariului;

3. acordarea drepturilor sociale, altele decât cele ce reprezintă salariul;

4. formarea, perfecţionarea, reconversia şi promovarea profesională;

5. aplicarea măsurilor disciplinare;

6. dreptul de aderare la sindicat si accesul la facilităţile acordate de acesta;

7. orice alte condiţii de prestare a muncii, potrivit legislaţiei in vigoare.

j). să asigure măsuri de popularizare a legislaţiei în rândul angajaţilor pentru asigurarea cunoaşterii de către aceştia a tuturor drepturilor şi îndatoririlor ce le revin în calitate de angajaţi;

k). să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale salariaţilor.

                        3. DREPTURILE  SALARIAŢILOR

          Art. 6. Salariaţii au următoarele drepturi principale:

 1. dreptul la salarizare pentru munca depusă;
 2. dreptul la repaus zilnic şi săptămânal;
 3. dreptul de a beneficia de învoiri  în timpul programului de lucru, pentru motive bine întemeiate, cu aprobarea prealabilă, scrisă, a şefului direct şi în limita a maxim 8 ore de învoiri /lună.
 4. dreptul la concediu de odihnă anual;
 5. dreptul la egalitate de şanse şi de tratament;
 6. dreptul la demnitate în muncă;
 7. dreptul la securitate şi sănătate în muncă;
 8. dreptul la acces la formarea profesională;
 9. dreptul la informare şi consultare;
 10. dreptul de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă şi a mediului de muncă;
 11. dreptul la protecţie în caz de concediere;
 12. dreptul la negociere colectivă şi individuală;
 13. dreptul de a participa la acţiuni colective;
 14. dreptul de a constitui sau de a adera la un sindicat.

                 4.  OBLIGAŢIILE  SALARIAŢILOR

Art. 7. Salariaţii au următoarele obligaţii principale: 

a). să respecte ordinea şi disciplina la locul de  muncă;

b).să îndeplinească toate sarcinile de serviciu ce le revin potrivit fişei postului, legii, contractului colectiv şi individual de muncă, normelor de organizare şi funcţionare a unităţii, prezentului Regulament şi dispoziţiilor organelor de conducere privind desfăşurarea activităţii în unitate;

c). să manifeste fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;

d). să respecte programul de lucru şi să folosească integral şi cu maximă eficienţă timpul de lucru pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu, să se prezinte la locul de muncă şi să-l părăsească la orele fixate;

e). să respecte măsurile de securitate si sănătate a muncii în unitate;

f). obligaţia de a respecta secretul de serviciu.

Art. 8. Salariaţii au obligaţii privind:

 1. realizarea responsabilă şi la un nivel maxim de competenţă a îndatoririlor de serviciu;

                2. ridicarea calificării profesionale, frecventarea şi absolvirea formelor de pregătire şi perfecţionare profesională recomandate, cunoaşterea dispoziţiilor legale, a normelor şi instrucţiunilor privind activitatea ce o desfăşoară;

                3. evidenţa, raportarea şi autoevaluarea activităţii profesionale, conform procedurii şi criteriilor elaborate de conducere şi cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare;

                4. sa respecte confidentialitatea datelor cu caracter personal/medical al pacientilor si personalului fata de persoanele straine, tertii colaboratori sau alte institutii si sa comunice aceste date doar in anumite situatii, in baza actelor normative in vigoare.

               5. sa protejeze confidentialitatea datelor personale ale pacientilor/personalului colectate pe suport de hartie sau in format electronic prin pastrarea documentelor oficiale in locuri cu acces controlat ( incuiate cu cheie ) si a documentelor electronice in fisiere cu acces strict controlat al calculatoarelor centrului medical.

               6. respectarea onoarei şi demnităţii colegilor şi a celorlalte persoane cu care angajatul intră in relaţii profesionale. Lezarea onoarei profesionale este interzisă, indiferent de momentul săvârşirii ei (in timpul sau in afara programului de lucru), atât timp cât are loc in incinta unitatii medicale;

               7. înştiinţarea fără întârziere a şefului ierarhic superior în legătură cu observarea existenţei unor nereguli, abateri sau lipsuri în activitatea de la locul de muncă, acţionând pentru diminuarea efectelor acestora şi pentru prevenirea situaţiilor care pun în pericol viaţa persoanelor sau prejudicierea patrimoniului unitatii medicale;

               8. să respecte cu cea mai mare stricteţe liniştea, astfel incât prin atitudinea sa, să nu tulbure liniştea colegilor şi a pacienţilor. In acest sens, nu se va ridica vocea, nu se va alerga in incinta centrului medical şi nu va fi săvârşită nicio altă faptă care ar incălca această obligaţie;

                9. să nu introducă în unitate şi să nu consume băuturi alcoolice, narcotice şi substanţe interzise de lege, să nu se prezinte la serviciu sub influenţa acestora şi să se supună controlului efectuat pentru stabilirea acestor situaţii;

               10. să respecte prevederile Legii nr. 349/2002 pentru prevenirea şi combaterea efectelor consumului produselor din tutun;

                11. să nu scoată din cadrul unităţii bunuri sau alte valori fără aprobarea conducerii unităţii ;

               12. să se supună examenului medical la angajare, examenelor medicale periodice precum şi măsurilor antiepidemice ce se impun;

                13. să aducă la cunoştinţa conducerii unităţii schimbările survenite în situaţia personală, inclusiv schimbarea domiciliului sau a numărului de telefon;

                14. să înştiinţeze şeful ierarhic, în termen de 48 de ore,  dacă datorită unor afecţiuni medicale sau unor împrejurări de forţă majoră este împiedicat să se prezinte la serviciu sau să-şi desfăşoare obligaţiile de serviciu;

                15. să obţină aprobarea prealabilă a şefului ierarhic pentru orice derogare de la programul obişnuit de lucru.

                16. să poarte in timpul serviciului uniforma corespunzătoare locului de muncă.

               17. Ţinuta salariatului

 • Salariatul va avea in timpul serviciului o ţinută decentă, dând dovadă de respect faţă de angajator, colegi şi pacienţi;
 • Salariatul va purta incălţăminte silenţioasă;
 • In cazurile prevăzute de legislaţia in vigoare, salariatul trebuie să poarte imbrăcăminte şi incălţăminte de protecţie;
 • Salariatul trebuie să poată fi identificat in timpul programului de lucru, fiind obligat: să poarte ecuson pe imbrăcămintea de serviciu, pe care vor fi indicate numele, secţia, funcţia, unitatea medicala.

             5 . ORGANIZAREA TIMPULUI DE MUNCĂ

Art. 9. Timpul de muncă reprezintă timpul pe care salariatul îl foloseşte pentru îndeplinirea sarcinilor de muncă.

Art. 10. – (1) Durata normală a timpului de lucru este de 8 ore/zi;

                 (2) Locurile de muncă si categoriile de personal pentru care durata normală a timpului de lucru este mai mică de 8 ore pe zi sunt stabilite de conducerea unitatii medicale;

Art. 11. Angajatul nu va părăsi locul de muncă până la sosirea schimbului, iar în caz de neprezentare a acestuia va rămâne în schimb şi va înştiinţa şeful ierarhic, care va dispune măsurile ce trebuie luate.

Art. 12. – (1) Pauza de masă va avea o durată de 15 minute, fiind inclusă in programul normal de lucru.

                  (2) Masa va fi luată in locurile special amenajate. Din motive de igienă, este interzisă luarea mesei in saloane, laborator, holuri, pe scări sau in afara unităţii.

                 (3) Este interzisă lăsarea pacienţilor nesupravegheaţi, sub pretextul pauzei de masă.

                 (4) Este interzisă consumarea alimentelor sau băuturilor alocate pacienţilor.

                            6.  TIMPUL DE ODIHNĂ ŞI ALTE CONCEDII

     Art. 13. – (1)  Salariaţii au dreptul la concediu de odihnă anual plătit.

                 (2) Durata minimă a concediului de odihnă anual este stabilita de conducerea unitatii medicale;.

                (3) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum şi zilele libere plătite nu sunt incluse în durata concediului de odihnă anual.

Art. 14. – (1)  Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.

                 (2) Efectuarea concediului de odihnă se realizează în baza unei programări colective sau individuale, întocmite până la sfârşitul anului calendaristic, pentru anul următor, stabilite de angajator

Art. 15. – (1) Concediul de odihnă poate fi întrerupt, la cererea salariatului, pentru motive obiective.

                   (2) Angajatorul poate rechema salariatul din concediul de odihnă în caz de forţă majoră sau pentru interese urgente care impun prezenţa salariatului la locul de muncă, cu obligaţia de a suporta toate cheltuielile salariatului şi ale familiei sale, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum şi eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

 Art. 16. -  În cazul unor evenimente familiale deosebite, salariaţii au dreptul la zile libere plătite, care nu se includ în durata concediului de odihnă.

            Art. 17. – (1) Repausul săptămânal se acordă în două zile consecutive, de regulă sâmbăta şi duminica sau în alte zile, în cazul în care repausul în zilele de sâmbătă şi duminică ar prejudicia interesul public sau desfăşurarea normală a activităţii unităţii.

                 (2) În cazul unor lucrări urgente, a căror executare imediată este necesară pentru organizarea unor măsuri de salvare a persoanelor sau bunurilor angajatorului, pentru evitarea unor accidente iminente sau pentru înlăturarea efectelor pe care aceste accidente le-au produs asupra materialelor, instalaţiilor sau clădirilor unităţii, repausul săptămânal poate fi suspendat pentru personalul necesar în vederea executării acestor lucrări.

Art. 18. Angajatul va beneficia de concediu de odihnă, concediu fără plată, zile libere plătite, concediu pentru formare profesională in baza cererii scrise şi aprobate de către conducerea unitatii medicale.. Lipsa aprobării reprezintă absenţă nemotivată şi se sancţionează disciplinar conform prezentului Regulament. 

Art. 19. – (1) Salariatul va comunica şefului ierarhic in termen de 48 de ore că este in incapacitate de a lucra şi că beneficiază de concediu medical.

                   (2) Salariatul are obligatia de a depune la platitor, in termenul stabilit de lege, exemplarele 1 (alb) si 2 (roz) ale certificatului de concediu medical.

                   (3) In situaţia in care suferă de o afecţiune care nu ii permite ingrijirea pacienţilor, salariatul va comunica de indată medicului de medicina muncii. 

                  7.  SALARIZAREA  

     Art. 20 – (1) Salariul reprezintă contraprestaţia muncii depuse de salariat în baza contractului individual de muncă / contract prestari servici şi cuprinde salariul de baza negociat.

                     (2) Pentru munca prestată în baza contractului individual de muncă, fiecare salariat are dreptul la un salariu exprimat în bani, care se stabileşte cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.

CAPITOLUL  III

                     REGULI  CONCRETE  PRIVIND DISCIPLINA  MUNCII

Art. 21.  Angajatorul dispune de prerogativă disciplinară, având dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariaţilor săi ori de câte ori constată că aceştia au săvârşit o abatere disciplinară.

Art. 22.  Abaterea disciplinară este o faptă în legătură cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşită cu vinovăţie de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă.

Art. 23. In funcţie de sediul reglementării abaterii disciplinare - sistemul general al legislaţiei muncii, regulamentul intern, contractul individual de muncă, ordinele si dispoziţiile legale ori reglementări speciale - competenţa de anchetă, soluţionare şi sancţionare va aparţine angajatorului sau/şi organului de disciplină al profesiei in cauză.

Art. 24. Sancţiunile disciplinare aplicate sunt cele prevăzute de Codul muncii şi de legislaţia specială in vigoare.

Art. 25. Abaterile disciplinare săvârşite de angajaţi în timpul detaşării se sancţionează de către conducerea unităţii la care se află detaşat. Sancţiunile prevăzute la art. 264, alin.2 lit.c - e Codul muncii pot fi aplicate celor detaşaţi numai cu acordul conducerii unităţii care i-a detaşat; sancţiunea desfacerii disciplinare a contractului de muncă se poate aplica celor detaşaţi numai de către conducerea unităţii cu care aceştia se află în raport juridic de muncă.

Art. 26. Abaterile disciplinare săvârşite de un salariat în timpul delegării se sancţionează de către conducerea unităţii care l-a delegat.

Art. 27. Prevederile art. 25 şi 26 se aplică in mod corespunzător şi persoanelor care sunt detaşate/delegate la Centrul medical FORTIS DIAGNOSIS CENTER de la un alt angajator.               

              Art. 28. Constituie abatere disciplinară incălcarea obligaţiilor prevăzute in prezentul Regulament, precum şi faptele enumerate mai jos:

 1. părăsirea locului de muncă în timpul programului de lucru fără aprobare sau pentru alte interese decât cele ale centrului medical;
 2. nerespectarea circuitului cunoscut al documentelor in cadrul unităţii;
 3. executarea în timpul programului a unor lucrări personale ori străine interesului centrului medical;
 4. scoaterea din unitate, prin orice mijloace, a oricăror bunuri şi documente aparţinând acesteia, fără acordul scris al conducerii centrului medical;
 5. înstrăinarea oricăror bunuri date în folosinţă, păstrare sau de uz comun, precum şi deteriorarea funcţională şi calitativă sau descompletarea acestora, ca rezultat al unor utilizări ori manevrări necorespunzătoare;
 6. folosirea în scopuri personale, aducerea la cunoştinţă pe orice cale sau copierea pentru alţii, fără aprobarea scrisă a conducerii, a unor documente sau informaţii privind activitatea centrului medical, sau a datelor specificate în fişele sau dosarele personale ale angajaţilor;
 7. comiterea de fapte care ar putea pune în pericol siguranţa centrului medical, a propriei persoane sau a colegilor;
 8. organizarea de întruniri în perimetrul unităţii fără aprobarea prealabilă a conducerii;
 9. introducerea, răspândirea sau afişarea în interiorul instituţiei a unor anunţuri, afişe, documente etc. fără aprobarea conducerii;
 10. acordarea interviurilor, declaraţiilor in presă fără acordul conducerii, fără consimţământul pacientului.
 11. defăimarea cu rea credinţă a centrului medical;
 12.  violarea secretului corespondenţei, inclusiv pentru poşta electronică;
 13. primirea de la pacienti, aparţinători sau salariati a unor sume de bani sau a altor foloase pentru activitatile prestate in timpul orelor de serviciu.
 14. nerespectarea procedurilor si protocoalelor de prevenire si limitare a infectiilor asociate asistentei medicale ( IAAM ).

CAPITOLUL IV

REGULI REFERITOARE LA PROCEDURA DISCIPLINARĂ

Art. 29. Ca urmare a sesizării conducerii centrului medical cu privire la săvârşirea unei abateri disciplinare sau a constatării încălcării de către un salariat a normelor legale, a prezentului Regulament, a contractului individual de muncă/ contractului prestari servicii, Administratorul centrului medical va solicita intrunirea Comisiei de disciplină constituită la nivelul unităţii.

Art. 30. Comisia de disciplină a fost constituită in baza deciziei managerului centrului medical nr. 1/2011, care se constituie anexă la Regulament.

Art. 31. Cercetarea disciplinară prealabilă va fi efectuată conform art. 267 din Codul muncii.

Art. 32. Analizarea fiecărui caz se va consemna intr-un proces-verbal care va cuprinde toate aspectele, atât cele sesizate, cât şi măsurile propuse a fi luate de către Administratorul centrului .

Art. 33. In baza propunerii Comisiei, managerul centrului medical va decide sancţionarea/ nesancţionarea salariatului.

Art. 34. Decizia de sancţionare poate fi contestată de salariat la instanţele judecătoreşti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

CAPITOLUL V

PREVEDERI SPECIALE REFERITOARE LA DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIILE PACIENŢILOR

  Art. 35. Centrul medical asigură accesul egal al pacienţilor la îngrijiri medicale, fără discriminare pe bază de rasă, sex, vârstă, apartenenţă etnică, origine naţională, religie, opţiune politică sau antipatie personală.

  Art. 36. Pacienţii centrului medical vor fi respectaţi ca persoane umane. Personalul angajat va respecta dreptul pacienţilor la opţiune liberă, intimitate şi demnitate.

  Art. 37. Fotografierea, filmarea sau inregistrarea pacienţilor în centrul medical se efectuează cu consimţământul acestora, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare pentru stabilirea diagnosticului şi a tratamentului sau pentru evitarea suspectării unei culpe medicale. Jurnaliştii, fotografii şi diverşii reprezentanţi au acces la pacienţi doar cu acordul scris al conducerii unităţii şi al pacienţilor, obţinut anterior inceperii fotografierii/filmării/inregistrării.

Art. 38. Pacienţii au acces la datele medicale personale, în condiţiile legii.

Art.39.Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi dupa decesul acestuia. Aceste informaţii pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul în mod explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

  Art. 40. Pacienţii vor fi informaţi asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării, precum şi asupra identităţii şi statutului profesional al personalului care acordă servicii medicale.

Art. 41. Pacienţii pot beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual şi de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. 

Art. 42 . Pacientul / aparţinătorul va completa toate rubricile din formularul de Consimţământ informat al pacientului şi va comunica toate datele privind antecedentele personale şi heredo-colaterale.

Art. 43. Pacientul işi va asuma responsabilitatea necomunicării, ascunderii unor informaţii care ar putea prezenta relevanţă in diagnosticare şi tratament.

Art. 44. Orice refuz privind: comunicarea unor date dintre cele menţionate mai sus, investigaţiile, tratamentul, intervenţiile propuse va fi dat in scris.

Art. 45. Pacientul sau aparţinătorul nu vor oferi pentru serviciile medicale de care beneficiază sume de bani, diverse foloase, avantaje  ori favoruri cu caracter personal angajaţilor centrului medical care il au in ingrijire.

Art. 46. Pacienţii şi vizitatorii vor manifesta respect faţă de onoarea şi demnitatea angajaţilor unitatii. Salariaţii au dreptul la protecţie impotriva ameninţărilor, injuriilor, defăimărilor şi furturilor.

Art. 47. Relaţiile despre starea pacienţilor se vor da de către salariaţii autorizati, în tot  cursul zilei, persoanelor cărora pacientul şi-a dat consimţământul in acest sens. Persoana autorizată să dea relaţii se va prezenta în prealabil (indicând numele, prenumele şi funcţia), furnizând apoi informaţiile solicitate într-o formă clară, concisă şi cuviincioasă.

Art. 48. Este interzisă utilizarea de către pacienţi / vizitatori a telefonului mobil in spaţiile in care se desfăşoară activitate medicală. Pacientul / vizitatorul care nu respectă această prevedere va fi obligat să părăsească spaţiul respectiv. 

Art. 49. Este interzis pacienţilor şi vizitatorilor fumatul in incinta unitatii. Nerespectarea reglementării va fi sancţionată cu amenda şi externarea, respectiv obligaţia de a părăsi centrul medical.

Art. 50. Pacienţii trebuie să se folosească de salonul şi bunurile care le sunt puse la dispoziţie ca un bun proprietar. Orice degradare ori insuşire a acestora săvârşită de către pacient/  aparţinător va angaja răspunderea sa juridică. 

Art. 51. Este obligatorie respectarea unei stricte igiene personale.

Art. 52. Nu vor fi depozitate in salon obiecte de imbrăcăminte, surplus de alimente ori alte bunuri proprii decât in limita spaţiului de păstrare oferit de noptieră. 

Art. 53. Centrul medical nu işi asumă responsabilitatea dispariţiei sau distrugerii bunurilor pacientului, dacă acestea nu au fost predate in baza unui proces-verbal. 

Art. 54. Bunurile pacientului decedat vor fi predate aparţinătorilor cu dovadă scrisă.

Art. 55.(1) Accesul unor categorii de persoane în centrul medical, precum echipe de control din cadrul Ministerul Sănătăţii Publice sau din cadrul organelor din subordine, ori al altor organisme abilitate cu controlul activităţii spitalului, medici în schimb de experienţă, medici rezidenţi, studenţi, se va face în baza legitimaţiei de serviciu.

             (2) Accesul reprezentanţilor mass-media se face numai pe baza legitimaţiei de  acreditare în specialitate, a documentului de identitate şi cu acordul conducerii. Este obligatorie respectarea circuitelor ce pot fi parcurse de către jurnalişti, locurile în care se poate fotografia, înregistra audio/video. In cazul nerespectării acestor obligaţii, reprezentantul mass-media va fi obligat să părăsească centrul medical şi va fi raportată forurilor competente incălcarea Regulamentului intern şi a normelor de deontologie.  

             (3) Este interzis accesul în unitate al persoanelor care au asupra lor armament, muniţie, substanţe toxice şi explozive, ori alte instrumente ce pot pune în pericol viaţa, integritatea corporală şi sănătatea personalului propriu, a pacienţilor sau patrimoniul unităţii. Fac excepţie persoanele care au asupra lor armament şi muniţie şi se află în timpul executării misiunilor de protecţie a personalităţilor sau asigură paza persoanelor internate, private de libertate. 

Art. 56. Managerul centrului medical, medicul curant si personalul din subordine sunt responsabili de aplicarea acestor reguli.

CAPITOLUL VI

DISPOZIŢII FINALE

Art. 57. – (1) Cunoaşterea şi respectarea Regulamentului intern este obligatorie pentru toate categoriile de personal din cadrul Centrului medical FORTIS DIAGNOSIS CENTER.

                    (2) Angajatorul va aduce la cunoştinţa fiecărui nou angajat, sub semnătură, conţinutul prezentului Regulament şi va pune la dispoziţia acestora, la cerere, în vederea documentării şi consultării, exemplare din Regulamentul  intern.

                     (3) Orice salariat interesat poate sesiza angajatorul cu privire la dispoziţiile Regulamentului intern, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

                     (4) Controlul legalităţii dispoziţiilor cuprinse în Regulamentul  intern este de competenţa instanţelor judecătoreşti, care pot fi sesizate în termen de 30 de zile de la data comunicării de către angajator a modului de soluţionare a sesizării formulate. 


Manager,

Dr. LESE MIHAELA

R.O.F.

  FORTIS Diagnosis  Center

Nr  1  Data 15.03.2011

Regulament de organizare si functionare

CAP. I – DISPOZIŢII GENERALE

Art. 1. Denumirea este „S.C. Fortis Diagnosis Center S.R.L.”si este o societate comerciala- unitate sanitară, care funcţionează conform Legii nr. 31/1990, completata si modificata, precum si a Legii nr. 95/2006, privind reforma in sistemul sanitar, şi a prezentului regulament.
Art. 2. (1) „S.C. Fortis Diagnosis Center S.R.L.” are personalitate juridică, functionând sub forma de Centrul Medical Fortis
(2) Adresa sediului social este Baia Mare Bd Republicii  nr.41/1, adresa punctului de lucru este Baia Mare bd. Decebal 20/4, judetul Maramures.
(3) S.C. Fortis Diagnosis Center S.R.L. este unitate sanitara cu personalitate juridica, cu specialitatile:

CAEN 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca-in specialitatile chirurgie generala, medicina interna, oncologie medicala, hematologie, neurologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, dermatovenerologie si ingrijiri paliative, sala de operatii(mici interventii cu anestezie locala)*, laborator de genetica medicala, laborator de analize medicale, compa rtiment imagistica medicala ( cabinet ecografie), farmacie

 • 8621 Activitati de asistenta medicala ambulatorie pentru specialitatile: oncolo giemedicala, hematologie, diabet zaharat, nutritie si boli metabolice, neurologie, medicina interna, genetica medicala, cabinet psihologie
 • 7219 Cercetare-dezvoltare in stiinte naturale si inginerie
 • 721 l Cercetare-dezvoltare in biotehnologie
 • 7220 Cercetare -dezvoltare in stiinte sociale si umaniste
 • 862 Activtati de asistenta medicala ambulatorie
 • 8621 Activtati de asistenta medicala generala
 • 8623 Activitatide asistenta stomatologica

avand sediul  in localitatea Baia Mare, Bd. Republicii nr. 41/1, jud. Maramures, cu punct de lucru in localitatea Baia Mare Bd. Republicii 20/4, judetul Maramures, inregistrata La Registrul Comertului Maramures: J24/540/2009 tel: 0263-805506, fax: 0263-805506, cont IBAN RO40BTRL02501202E06342XX, deschis la Banca Transilvania-Sucursala Baia Mare.

(3)Clinica are in stuctura sa:

 • Saloane cu paturi de spitalizare de zi – 13 paturi, 5 saloane
 • Cabinete consultatii- 3
 • Cabinet tratament ambulator -2
 • Cabinet ecografie -1 
 • Sali de operatie -1
 • Farmacie cu circuit inchis
 • Laborator de analize medicale
 • Ingrijiri la domiciliu.

Art. 3. Clinica medicala are o dotare corespunzătoare, conform legislatiei in vigoare. 

CAP. II - OBIECT DE ACTIVITATE

Art. 4. SC Fortis Diagnosis Center SRL are urmatoarele obiecte de activitate:
(1)  cod CAEN 8610 Activitati de asistenta spitaliceasca

(2) cod CAEN 862 Asistenta medicala ambulatorie

(3) cod CAEN 8621 Asistenta medicala generala ingrijiri la domiciliu
(4) cod CAEN 7219, 7211, 7220 activitati de cercetare-dezvoltare.

CAP. III - PERSONALUL CLINICII

Art. 5. Personalul angajat trebuie să îndeplinească criteriile de competenţă , pregătire specifică şi confidenţialitate stabilite de legislaţia în vigoare.
Art. 6. (1) Angajarea se face în funcţie de îndeplinirea condiţiilor de autorizare legală, pe baza contractelor individuale de muncă sau a convenţiilor de colaborare, şi a declaratiei de confidenţialitate.
(2) Contractul individual de muncă şi convenţia de colaborare se încheie între salariaţi sau colaboratori şi Manager.
(3) Modalitatea de selectare a personalului angajat la aceasta unitate medicala privata se stabileşte de catre conducerea unitatii- Manager.
Art. 7. Personalul clinicii (superior şi mediu) este acreditat şi asigurat profesional, conform legislaţiei în vigoare.
Art. 8. Reprezentantii legali ai unitatii medicale pot angaja, ca salariaţi sau colaboratori, medici şi alte categorii de personal medical, acreditaţi, precum şi personal auxiliar şi de altă specialitate .

CAP. IV - ORGANIZAREA ACTIVITĂŢII

Art. 9 Unitatea este condusa de catre un manager, persoana fizica .

Atributiile managerului sunt:
In domeniul politicii de personal si al structurii organizatorice managerul are, in principal, urmatoarele atributii:
a) stabileste si aproba numarul de personal, pe categorii si locuri de munca, in functie de normativul de personal in vigoare;
b) aproba organizarea selctiei/concursului pentru posturile vacante, numeste si elibereaza din functie personalul unitatii;
c) aproba programul de lucru, pe locuri de munca si categorii de personal;
d) propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului şi a denumirii unităţii,
Art. 10 In cadrul unitatii se organizează şi funcţionează un comitet director, format din manager, care are si atributii de director medical, directorul financiar-contabil/resurse umane si actionarii unitatii.
Atributiile Comitetului Director sunt stabilite prin ordinul ministrului sanatatii publice nr.921/2006 , dupa cum urmeaza:
1. elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale medicilor sefi de sectie;
2. elaborează, pe baza propunerilor medicilor sefi de sectie, planul anual de furnizare de serviciimedicale;
3. propune managerului, în vederea aprobării:
     a) numărul de personal, pe categorii şi locuri de munca, în funcţie de reglementările în vigoare;
     b) organizarea selectiilor/concursurilor pentru posturile vacante, conform legii;
4. elaborează regulamentul de organizare şi funcţionare, regulamentul intern şi organigrama unitatii, conform legii;
5. propune spre aprobare managerului şi urmăreşte implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătăţirea calităţii actului medical, a condiţiilor de cazare, igiena, precum şi de măsuri de prevenire a infectiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice;
6. elaborează proiectul bugetului de venituri şi cheltutieli al unitatii, pe baza centralizarii de către compartimentul economico-financiar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secţiilor şi compartimentelor din structura unitatii.

7.urmăreşte realizarea indicatorilor privind execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli pe secţii şi compartimente, asigurând sprijin pentru încadrarea în bugetul alocat;
8. analizează propunerile medicilor sefi de sectie privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;
9. asigura monitorizarea şi raportarea indicatorilor specifici activităţii medicale, financiari, economici, precum şi a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire şi control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;
10. analizează, la propunerile sefilor de sectie, măsurile pentru dezvoltarea şi îmbunătăţirea activităţii clinicii, în concordanta cu nevoile de servicii medicale ale pacientilor solicitanti, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor şi protocoalelor de practica medicala;
11. elaborează planul de acţiune pentru situaţii speciale şi asistenta medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale şi alte situaţii de criza;
12. la propunerea medicilor sefi de sectie, întocmeşte, fundamentează şi prezintă spre aprobare managerului planul anual de achiziţii, lista investiţiilor şi a lucrărilor de reparaţii curente şi capitale care urmează sa se realizeze într-un exerciţiu financiar, în condiţiile legii, şi răspunde de realizarea acestora;
13. analizează, trimestrial sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligaţiilor asumate prin contracte şi propune managerului măsuri de imbunatatire a activităţii;
14. întocmeşte informări lunare, trimestriale şi anuale cu privire la execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, pe care le analizează cu medicii sefi de sectie; 

15. negociaza, prin manager, directorul medical şi directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale , daca exista solicitari;
16. se întruneşte lunar sau ori de câte ori este nevoie;
17. face propuneri privind structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului şi a denumirii unitatii;
19. răspunde în fata managerului pentru îndeplinirea atribuţiilor care îi revin;
20. analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluare şi elaborează raportul anual de activitate al spitalului.
Art. 11. Atribuţiile principale ale Adunarii Generale a Actionarilor sunt următoarele:
       a) avizează bugetul de venituri şi cheltuieli al unitatii, precum şi situaţiile financiare trimestriale şi anuale;
       b) numesc/selecteaza managerul
       c) aprobă măsurile pentru dezvoltarea activităţii unitatii în concordanţă cu solicitarile/ nevoile de servicii medicale ale populaţiei;
       d) avizează programul anual al achiziţiilor întocmit în condiţiile legii;
       e) analizează modul de îndeplinire a obligaţiilor de către membrii comitetului director şi activitatea managerului şi dispune măsuri pentru îmbunătăţirea activităţii;
Adunarea Generala a Actionarilor se întruneşte trimestrial sau ori de către ori este nevoie, la solicitarea majorităţii membrilor săi, şi ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenţi.

Art.12 Medicii sefi de sectie şi asistentul şef.,in conformitate cu prevederile OMS nr.863/2004 si Legea nr.95/2006 sunt următoarele:
1. evalueaza necesarul de servicii medicale şi face propuneri pentru elaborarea:
- planului de dezvoltare a unitatii;
- planului anual de furnizare de servicii medicale al unitatii;
- planului anual de achiziţii, cu privire la achiziţia de aparatura şi echipamente medicale,
medicamente şi materiale sanitare;
2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri şi cheltuieli al unitatii;

3. participa la elaborarea regulamentului de organizare şi funcţionare şi a regulamentului intern;
4. desfăşoară activitate de evaluare şi monitorizare a calităţii şi eficientei activităţilor medicale desfăşurate în unitate, inclusiv:
- evaluarea satisfactiei pacientilor care beneficiază de servicii în cadrul unitatii
- monitorizarea principalilor indicatori de performanta în activitatea medicală;
- prevenirea şi controlul infectiilor nosocomiale.
5. stabileşte reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practica medicală la nivelul unitatii şi răspunde de aplicarea şi respectarea acestora;
6. elaborează planul anual de imbunatatire a calităţii serviciilor medicale furnizate de unitate, pe care îl supune spre aprobare membrilor AGA si managerului;
7. înaintează managerului propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătăţirea activităţilor medicale desfăşurate la nivelul unitatii;
8. evalueaza necesarul de personal medical şi face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal;
9. participa la stabilirea fişelor posturilor personalului medical angajat;
10. înaintează managerului propuneri pentru elaborarea planului de formare şi perfecţionare continua a personalului medico-sanitar;
11. face propuneri şi monitorizează desfăşurarea activităţilor de educaţie şi cercetare medicală desfăşurate la nivelul unitatii, în colaborare cu instituţiile acreditate;
12. reprezintă unitatea în relaţiile cu organizaţii profesionale din ţara şi din străinătate şi facilitează accesul personalului medical la informaţii medicale de ultima ora;
13. asigura respectarea normelor de etica profesională şi deontologie medicală la nivelul unitatii, colaborand cu Colegiul Medicilor din România;
14. răspunde de acreditarea personalului medical al unitatii şi de acreditarea activităţilor medicale desfăşurate în unitate, în conformitate cu legislaţia în vigoare;
15. analizează şi ia decizii în situaţia existenţei unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesita o ingrijiri medicale complexe, morţi subite etc.);
16. participa, alături de manager, la organizarea asistenţei medicale în caz de dezastre, epidemii şi în alte situaţii speciale;
17. stabileşte coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul unitatii, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor unitatii, prevenirii polipragmaziei şi a rezistentei la medicamente;
18. supervizeaza respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentaţia medicală a pacientilor trataţi, asigurarea confidenţialităţii datelor medicale, constituirea arhivei;
19.avizează utilizarea bazei de date medicale a unitatii pentru activităţi de cercetare medicală, în condiţiile legii, daca este cazul;
20. analizează şi soluţionează sugestiile, sesizările şi reclamaţiile pacientilor, referitoare la activitatea medicală a unitatii;
21. elaborează raportul anual de activitate medicală a unitatii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
22. elaborează raportul anual de activitate medicală a unitatii, în conformitate cu legislaţia în vigoare.
23.elaborarea proiectului de plan de achiziţii al unitatii în limita bugetului estimat;
24.întărirea disciplinei economico-financiare.

 
Art. 13. Seful de sectie are ca atributii indrumarea si realizarea activitatii de acordare a ingrijirilor medicale in cadrul sectiei respective si raspunde de calitatea actului medical, precumsi atributiile asumate prin fisa postului.
      La numirea în funcţie, şeful de secţie, va încheia cu unitatea, reprezentata de managerul unitatii, un contract, în cuprinsul căruia sunt prevăzuţi indicatorii de performanţă asumaţi.
Art. 14. Serviciul Contabilitate, Spalatorie, Juridic, Marketing, I.T., Paza, sunt  externalizate.
Art. 15. Atribuţiile personalului contractual se stabilesc în conformitate cu fişele postului (anexe la prezentul regulament) de către reprezentantii legali ai unitatii.
Art. 16.
(1) Activitatea clinicii se desfăşoară după un program stabilit prin Regulamentul intern şi respectat de tot personalul angajat al clinicii.
(2) Programul clinicii este alcătuit din:
- program consultaţii ;
- program de operatii/tratamente in cadrul spitalizarii de zi la sediul clinicii;
- program de curăţenie, dezinfecţie;
- program lucrari evidenţă medicală - raportare, statistică;
(3) Programul consultatiilor este afişat.
Art. 17. Personalul clinicii respectă cu stricteţe atribuţiile şi obligaţiile cuprinse în fişa postului, contractul de confidenţialitate, precum şi standardele şi criteriile de calitate din legislaţia medicală.
Art. 18. Eliberarea medicamentelor se face de catre farmacist, la solicitarea medicului curant;medicamentele se vor elibera din farmacia cu circuit inchis a unitatii, cu avizul Sefului de sectie sau a Directorului medical, aviz care poate fi cerut si telefonic. Farmacistul are atributia de a valida prescriptiile medicale si monitorizeaza bunele practici in utilizarea antibioticelor.
Art. 19. Zonele cu risc crescut , inclusiv risc epidemiologic, sunt salile de tratamente, si  exista avertizoare, precum si o harta intocmita in acest sens.
Art. 20. Comunicarea si transmiterea informatiilor despre pacient, catre medicul de familie sau alte unitati medicale se face prin Bilet de externare si Scrisoare medicala , Bilet de trimitere in cazul necesitatii /solicitarii efectuarii altor investigatii medicale interclinice.
Art. 21. In cazul decesului unui pacient, apartinatorii acestuia vor fi instiintati de catre Manager, in cel mai scurt timp.

Art. 22. Managerul decide constituirea Consiliului etic care are urmatoarele atributii:

a) promovează valorile etice medicale și organizaționale în rândul personalului medico-sanitar, auxiliar și administrativ al centrului medical;

b) identifică și analizează vulnerabilitățile etice și propune managerului adoptarea și implementarea măsurilor de prevenție a acestora la nivelul centrului medical;

c) primește din partea managerului spitalului sesizările adresate direct Consiliului etic și alte sesizări transmise centrului medical care conțin spețe ce cad în atribuțiile Consiliului;

d) analizează, cu scopul de a determina existența unui incident de etică sau a unei vulnerabilități etice, spețele ce privesc:

(i) cazurile de încălcare a principiilor morale sau deontologice în relația pacient - cadru medico- sanitar și auxiliar din cadrul centrului medical, prevăzute în legislația specifică;

(ii) încălcarea drepturilor pacienților de către personalul medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;

(iii) abuzuri săvârșite de către pacienți sau personalul medical asupra personalului medico-sanitar și auxiliar, prevăzute în legislația specifică;

(iv) nerespectarea demnității umane;

e) emite avize etice, ca urmare a analizei situațiilor definite de lit. d);

f) sesizează organele abilitate ale statului ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei infracțiuni, dacă acestea nu au fost sesizate de reprezentanții spitalului sau de către petent;

g) sesizează Colegiul Medicilor ori de câte ori consideră că aspectele unei spețe pot face obiectul unei situații de malpraxis;

h) asigură informarea managerului privind conținutul avizului etic. Managerul poartă răspunderea punerii în aplicare a soluțiilor stabilite de avizul etic;

i) întocmește conținutul comunicărilor adresate petenților, ca răspuns la sesizările acestora;

j) emite hotărâri cu caracter general ce vizează spitalul;

k) aprobă conținutul rapoartelor întocmite semestrial și anual de secretarul Consiliului etic;

l) analizează rezultatele implementării mecanismului de feedback al pacientului;

m) analizează și avizează regulamentul de ordine interioară al centrului medical și face propuneri pentru îmbunătățirea acestuia;

n) analizează din punctul de vedere al vulnerabilităților etice și de integritate și al respectării drepturilor pacienților și oferă un aviz consultativ comisiei de etică din cadrul Centrului medical Fortis, pentru fiecare studiu clinic desfășurat în cadrul spitalului;

o) oferă, la cerere, consiliere de etică pacienților, aparținătorilor, personalului medico-sanitar și auxiliar.

p) Consiliul etic poate solicita documente și informații în legătură cu cauza supusă analizei și poate invita la ședințele sale persoane care pot să contribuie la soluționarea speței prezentate.

Art. 23. Managerul decide constituirea Consiliului medical si este presedintele sau. Consiliului medical are urmatoarele atributii:

1. evaluează necesarul de servicii medicale al populației deservite de spital și face propuneri pentru elaborarea:

- planului de dezvoltare a spitalului, pe perioada mandatului;

- planului anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

- planului anual de achiziții publice, cu privire la achiziția de aparatură și echipamente medicale, medicamente și materiale sanitare;

2. face propuneri comitetului director în vederea elaborării bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului;

3. participă la elaborarea regulamentului de organizare și funcționare și a regulamentului intern ale spitalului;

4. desfășoară activitate de evaluare și monitorizare a calității și eficienței activităților medicale desfășurate în spital, inclusiv:

- evaluarea satisfacției pacienților care beneficiază de servicii în cadrul spitalului sau în ambulatoriul acestuia;

- monitorizarea principalilor indicatori de performanță în activitatea medicală;

- prevenirea și controlul infecțiilor nozocomiale.

Aceste activități sunt desfășurate în colaborare cu compartimentul de management al calitatii,  și cu compartimentul de prevenire și control al infecțiilor nozocomiale de la nivelul spitalului;

5. stabilește reguli privind activitatea profesională, protocoalele de practică medicală la nivelul spitalului și răspunde de aplicarea și respectarea acestora;

6. elaborează planul anual de îmbunătățire a calității serviciilor medicale furnizate de spital, pe care îl supune spre aprobare managerului;

7. înaintează directorului general propuneri cu caracter organizatoric pentru îmbunătățirea activităților medicale desfășurate la nivelul spitalului;

8. evaluează necesarul de personal medical al fiecărei secții/laborator și face propuneri comitetului director pentru elaborarea strategiei de personal a spitalului;

9. evaluează necesarul liniilor de gardă și face propuneri directorului general cu privire la structura și numărul acestora la nivelul spitalului, după caz;

10. participă la stabilirea fișelor posturilor personalului medical angajat;

11. înaintează directorului general propuneri pentru elaborarea planului de formare și perfecționare continuă a personalului medico-sanitar;

12. face propuneri și monitorizează desfășurarea activităților de educație și cercetare medicală desfășurate la nivelul spitalului, în colaborare cu instituțiile acreditate;

13. reprezintă spitalul în relațiile cu organizații profesionale din țară și din străinătate și facilitează accesul personalului medical la informații medicale de ultimă oră;

14. asigură respectarea normelor de etică profesională și deontologie medicală la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din România;

15. răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului și de acreditarea activităților medicale desfășurate în spital, în conformitate cu legislația în vigoare;

16. analizează și ia decizii în situația existenței unor cazuri medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate care necesită o durată de spitalizare mult prelungită, morți subite etc.);

17. participă, alături de manager, la organizarea asistenței medicale în caz de dezastre, epidemii și în alte situații speciale;

18. stabilește coordonatele principale privind consumul medicamentelor la nivelul spitalului, în vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prevenirii polipragmaziei și a rezistenței la medicamente;

19. supervizează respectarea prevederilor în vigoare, referitoare la documentația medicală a pacienților tratați, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului;

20. avizează utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

21. analizează și soluționează sugestiile, sesizările și reclamațiile pacienților tratați în spital, referitoare la activitatea medicală a spitalului;

22. elaborează raportul anual de activitate medicală a spitalului, în conformitate cu legislația în vigoare.CAP. V - RELAŢIA DREPTURI PACIENŢI - PERSONAL CLINICA

a) Dreptul la informare al pacientului si consimtamantul informat
Art. 22.1. Personalul clinicii informează pacientul cu privire la serviciile medicale disponibile, a medicaţiei administrate şi a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale şi a alternativelor existente.
Art. 22.2. Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
Art. 22.3. In cazul pacientilor care nu pot isi pot exprima consimtamantul sau nu au capacitate deplina, acesta va fi solicitat reprezentantilor legali: tutore sau curator. Orice serviciu medical va fi efectuat doar dupa obtinerea consimtamantului informat al pacientului sau reprezentantului sau legal. Serviciile medicale vor fi efectuate nediscriminatoriu si la ele vor avea acces toti pacientii care se adreseaza centrului medical.

Art. 22.4. Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său.
Art. 22.5. Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică.
Art. 22.6. Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în clinica fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

b) Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului
Art. 23. Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
Art. 24. Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

c) Alte drepturi pacient
Art. 25. Pacientul poate oferi angajaţilor sau clinicii unde a fost îngrijit plăţi suplimentare sau donaţii, cu respectarea legii.
Art. 26. Unitatea elibereaza chitanţă fiscală pentru orice act sau serviciu medical efectuat.

d) Alte drepturi ale personalului
Art. 27. Personalul cliniciii poate refuza internarea/interventia/tratamentul pacienţilor care nu se comporta civilizat sau nu respectă tratamentele.

CAP. VI - ADMINISTRAREA VENITURILOR ŞI CHELTUIELILOR

Art. 28. Unitatea are cont bancar. Dreptul de semnătură în bancă aparţine reprezentantilor legali ai unitatii. Acestia pot împuternici şi o altă persoană cu dreptul de semnătură în bancă.
Art. 29.
(1) Activitatea de contabilitate a unitatii se desfaşoară conform Legii Contabilităţii;
(2) Activitatea de contabilitate a unitatii este susţinută în totalitate de personal special calificat, prin contract de prestari servicii de contabilitate, contract individual de muncă sau contract de colaborare.
(3) Contractul de furnizare servicii contabile sau contractul individual de muncă precizeaza responsabilitatea în totalitate a prestatorului de servicii contabile în furnizarea exactă (către organele abilitate) de date şi situaţii (bilanţuri) şi impunerea impozitului pe profit.
Art. 30.
(1) Veniturile unitatii pot fi:
- fond social;
- venituri directe (plată acte servicii medicale, contracte, etc.);
- donaţii;
- sponsorizări;
- mecenat.
(2) Unitatea efectuează operaţiuni de încasări (pentru servicii medicale directe, acte medicale, etc.) cu eliberarea obligatorie a bonurilor fiscale, şi respectarea a normativelor de disciplină financiară stabilite prin actele normative în vigoare.
Art. 31. Cheltuielile efectuate pentru perfecţionare continuă, investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare înfiinţării şi funcţionării clinicii se scad din veniturile realizate.


CAP. VII – DISPOZIŢII FINALE

Art. 32. Unitatea dispune de ştampilă şi siglă proprie.
Art. 33. Unitatea are arhivă proprie în care păstrează toate documentele care-i atestă activitatea, conform normelor legale.
Art. 34. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare , precum si Regulamentul intern, cu legile şi actele normative de specialitate în vigoare, reprezintă documentul care va fi respectat de către tot personalul unitatii medicale.

Manager

Dr. Leşe Mihaela


CONSUMUL DE MEDICAMENTE

DECLARAŢIA MANAGERULUI

LEGISLAŢIE MEDICALĂ

Legislaţie medicală

 • HOTĂRÂRE Nr. 140/2018 din 21 martie 2018 pentru aprobarea pachetelor de servicii şia Contractului-cadru care reglementează condiţiile acordării asistenţei medicale, a medicamentelor şi a dispozitivelor medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anii 2018 - 2019
 • Hotărârea nr. 155/2017 privind aprobarea programelor naționale de sănătate pentru anii 2017 și 2018
 • LEGE nr.95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul sănătăţii actualizată 2021
 • LEGEA nr. 46 din 2003 actualizata la data de 10.01.2019
 • ORDIN nr. 245 din 31 martie 2017pentru aprobarea Normelor tehnice de realizare a programelor naţionale de sănătate curative pentru anii 2017 şi 2018
 • ORDIN Nr. 1410/2016 din 12 decembrie 2016 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii drepturilor pacientului nr. 46/2003
 • Ordinul nr. 961/2016 pentru aprobarea Normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare publice și private, tehnicii de lucru și interpretare pentru testele de evaluare a eficienței procedurii de curățenie și dezinfecție, procedurilor recomandate pentru dezinfecția mâinilor, în funcție de nivelul de risc, metodelor de aplicare a dezinfectantelor chimice în funcție de suportul care urmează să fie tratat și a metodelor de evaluare a derulării și eficienței procesului de sterilizare

EDUCAŢIE MEDICALĂ ŞI PREVENŢIE

STUDII CLINICE

Studii clinice în derulare

 • Studiul CARIATIDE - randomizat, multicentric, internaţional, desfăşurat în 18 ţări, cu Anastrozol, în tratamentul cancerului mamar în stadiu avansat, cu receptori pentru estrogen prezenţi la femeile aflate în post-menopauză, tratamentul adjuvant pentru neoplasmul mamar invaziv precoce cu receptori pentru estrogen prezenţi, la femeile aflate în post-menopauză şi tratament adjuvant pentru neoplasmul mamar invaziv precoce, cu receptori pentru estrogen prezenţi, la femeile aflate în post-menopauză, cărora li s-a administrat tratament adjuvant cu tamoxifen timp de 2 până la 3 ani.
 • Studiul CASPIAN - randomizat, deschis, multicentric, de fază 3, cu Durvalumab, în tratamentul cancerului bronhopulmonar altul decât cel cu celule mici (NSCLC) local avansat, inoperabil, pentru pacienți adulți ale căror tumori exprimă PD-L1 la ≥ 1% dintre celulele tumorale și a căror boală nu a progresat după radio-chimioterapie cu compuși pe bază de platină.

Dacă sunteţi pacient cu una dintre aceste patologii, vă invităm să solicitaţi informaţii despre participarea la studiile clinice în derulare la Centrul Medical Fortis Diagnosis Center.

Veţi fi programaţi la o consultaţie pentru înrolarea în studiu, în compartimentul Oncologie.

AUTORIZARE STUDII CLINICE